ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตา...

ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตามแบบฟอร์การจัดเก็บข้อมูลความรู้ (KCF) ในวันพุธที่ ๒๙ พ.ค.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑)

 

 

ส่วนท้าย

Administrator